Chào mừng Quý khách hàng đến với chúng tôi – Công Ty Cổ Phần Giải Pháp IDS Việt Nam!
QUÝ KHÁCH HÀNG VUI LÒNG ĐỌC KỸ THỎA THUẬN ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ NÀY VÌ THỎA THUẬN CÓ CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN QUYỀN HỢP PHÁP CỦA QUÝ KHÁCH HÀNG CŨNG NHƯ CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC VẤN ĐỀ TRONG QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ.


ĐIỀU 1: TỔNG QUAN


Thỏa thuận điều khoản Dịch vụ chung này (gọi tắt là “Thỏa thuận”) được lập bởi các bên tham gia là Công ty Cổ Phần Giải Pháp IDS Việt Nam (Gọi tắt là IDS Việt Nam) và Quý khách, có hiệu lực từ ngày Quý khách sử dụng website này. Thỏa thuận này quy định các điều khoản và điều kiện chung về việc Quý khách sử dụng website cũng như các Sản phẩm và Dịch vụ (gọi chung là Dịch vụ) được mua hay sử dụng thông qua website này, và bổ sung cho (không thay thế cho) bất cứ điều khoản và điều kiện nào được áp dụng cho các Dịch vụ cụ thể.


Cho dù Quý khách chỉ đơn giản duyệt, sử dụng website này; mua các Dịch vụ, việc sử dụng website này và việc chấp nhận ở dạng điện tử Thỏa thuận này đồng nghĩa với việc Quý khách đã đọc, hiểu, xác nhận và đồng ý chịu sự ràng buộc bởi Thỏa thuận này cũng như các chính sách và các thỏa thuận về Dịch vụ được áp dụng kèm theo được đưa vào với mục đích tham khảo trong tài liệu này.


Việc Quý khách sử dụng website này hay các Dịch vụ sau khi những thay đổi hoặc sửa đổi trên đã được thực hiện đồng nghĩa với việc Quý khách chấp nhận Thỏa thuận này như được sửa đổi lần cuối.  


 Quý khách đồng ý rằng nếu Quý khách tiếp tục truy cập website của chúng tôi và sử dụng Dịch vụ sau khi Thỏa thuận sử dụng được cập nhật, bổ sung, có nghĩa là bạn đã chấp nhận và đồng ý tuân theo bản Thỏa thuận sử dụng đã được cập nhật. Bạn có thể xem bản mới nhất vào bất cứ thời điểm nào tại: https://www.cloubase.com.vn/thoa-thuan-su-dung.html


Nếu Quý khách không đồng ý chịu sự ràng buộc bởi Thỏa thuận này như được sửa đổi lần cuối thì Quý khách có thể không tiếp tục sử dụng website này hay các Dịch vụ trên website này.


Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản Thỏa thuận này xung đột với các quy định của luật pháp và bị Tòa án tuyên là vô hiệu, điều khoản đó sẽ không có hiệu lực áp dụng và được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, phần còn lại của Thỏa thuận vẫn giữ nguyên giá trị.


ĐIỀU 2: GIẢI THÍCH TỪ NGỮ


“IDS Việt Nam”, “Chúng tôi”, “Bên B”: Là Công ty Cổ Phần Giải Pháp IDS Việt Nam
“Bạn”, “Quý khách hàng”, “Khách hàng”, “Người sử dụng”, “Bên A”: Là người sử dụng website này hoặc là người mua và sử dụng các Dịch vụ trên website này.


ĐIỀU 3: CÁC HÀNH VI CẤM THỰC HIỆN KHI TRUY CẬP WEBSITE VÀ, HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ:


3.1    Bạn sử dụng Dịch vụ đã mua vào bất kì mục đích, với bất kỳ hình thức nào vi phạm pháp luật Việt Nam.
3.2    Bạn sử dụng Dịch vụ để hoặc có thể gây tổn hại đối với trẻ vị thành niên dưới bất kỳ hình thức nào.
3.3    Bạn gửi, tạo liên kết hoặc trung chuyển cho các dữ liệu mang tính chất bất hợp pháp, bị Nhà nước cấm phổ biến, hoặc có nội dung đe dọa, kích động, vu khống, lừa dối, gây thù hằn, chia rẽ đoàn kết, vi phạm thuần phong mỹ tục, khiêu dâm, xúc phạm danh dự, uy tín cá nhân hay tổ chức, tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định bằng bất cứ hình thức nào mà pháp luật Việt Nam có quy định cấm.
3.4    Bạn lưu trữ, truyền bá các dữ liệu mà việc đó có thể cấu thành hoặc khuyến khích các hình thức vi phạm pháp luật; hoặc có các hành vi xâm phạm bản quyền, quyền sở hữu trí tuệ hoặc xâm phạm bí mật kinh doanh, xâm phạm các quyền lợi hợp pháp của các cá nhân, tổ chức khác.
3.5    Bạn tải lên, đăng, gửi thư điện tử, truyền tải hoặc bằng phương thức khác bất kỳ tài liệu nào có chứa các loại vi-rút phần mềm hoặc các mã số máy tính khác, các tập tin hoặc các chương trình được thiết kế để gây cản trở, phá hỏng hoặc hạn chế các chức năng của phần cứng hoặc phần mềm máy tính hoặc thiết bị viễn thông.
3.6    Bạn có hành động gian lận hoặc hành vi trái quy định tại thỏa thuận này hay quy định của pháp luật có liên quan đối với các trang web, địa chỉ của đơn vị cung cấp Dịch vụ có liên kết với chúng tôi.
3.7    Bạn mạo nhận mình với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức khác, bao gồm, nhưng không giới hạn đối với bất kỳ viên chức, trưởng nhóm quản lý diễn đàn, hướng dẫn viên, người quản trò hoặc nhân viên nào của IDS Việt Nam, hoặc tuyên truyền giả dối hoặc bằng cách xuyên tạc tư cách của một cá nhân hoặc tổ chức khác.
3.8    Bạn khai thác Dịch vụ (VPS, Web Hosting, Email Plus…) vượt quá mức tài nguyên hoặc vi phạm quy định cho mỗi loại hình Dịch vụ của IDS Việt Nam.
3.9    Bạn có hành vi gây cản trở, phá rối Dịch vụ hoặc việc sử dụng của người khác đối với Dịch vụ, các máy chủ hoặc các mạng liên kết với Dịch vụ; không tuân theo các yêu cầu, thủ tục, chính sách hoặc quy định của các mạng được kết nối với Dịch vụ.
3.10    Bạn vi phạm các chính sách về gởi thư rác theo nghị định 90/2008/NĐ-CP ngày 13/8/2008 của Chính phủ Về chống thư rác hoặc văn bản pháp luật có giá trị pháp lý tại thời điểm thực hiện việc gởi thư rác.
3.11    Bạn vi phạm các quy định hiện hành của Bộ Thông Tin Và Truyền Thông cũng như các quy định hiện hành của luật pháp Việt Nam về các hành vi vi phạm pháp luật trên mạng internet.
3.12    Bạn vi phạm việc sử dụng logo của ICANN và IDS Việt Nam trên website của mình. Hoặc tự nhận là Nhà đăng ký của ICANN khi chưa được ICANN cho phép điều này.


ĐIỀU 4:  QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA KHÁCH HÀNG (Bên A)


4.1    Với tư cách là khách hàng, bạn có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của bên thuê Dịch vụ – theo quy định tại Bộ luật dân sự và Luật thương mại Việt Nam và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
4.2    Bạn phải có đủ tư cách và năng lực pháp lý theo luật định để tham gia giao kết hợp đồng với IDS Việt Nam. Bạn cam kết không phải là người mất hay bị hạn chế hành vi dân sự, bị ràng buộc với bên thứ ba, liên quan đến bản án hay quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bị cấm thực hiện các giao dịch dân sự liên quan đến các Dịch vụ của IDS Việt Nam. Cam kết không sử dụng các thông tin và vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào trong việc đăng ký sử dụng Dịch vụ của IDS Việt Nam hoặc trong việc cung cấp thông tin cho IDS Việt Nam và việc sử dụng Dịch vụ được đăng ký trừ khi được sự cho phép của bên thứ ba và tự chịu trách nhiệm cho hành vi sử dụng thông tin trái phép của mình.
4.3    Bạn có trách nhiệm cung cấp thông tin theo yêu cầu kể từ khi có yêu cầu xác minh thông tin của IDS Việt Nam và phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về mục đích sử dụng và tính chính xác của các thông tin do mình cung cấp, đảm bảo việc đăng ký, sử dụng Dịch vụ đúng pháp luật, không xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khác. Trường hợp có sự thay đổi thông tin mà bạn không thông báo cho IDS Việt Nam trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có sự thay đổi, hoặc không phản hồi yêu cầu của IDS Việt Nam về việc xác minh thông tin trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo thì IDS Việt Nam có quyền tạm hoãn hoặc hủy bỏ việc đăng ký của bạn.
4.4    Bạn là người trực tiếp quản lý, duy trì quyền sử dụng các Dịch vụ của mình, tự chịu trách nhiệm đối với các hậu quả có thể phát sinh trong trường hợp bạn vi phạm các quy định về sử dụng Dịch vụ, hoặc do việc quản lý lỏng lẻo gây ra và phải cung cấp một cách trung thực và đầy đủ thông tin của các chủ thể được sự cấp phép bởi bạn trong vòng 10 ngày kể từ ngày được yêu cầu. Việc xác định người chịu trách nhiệm đối với thiệt hại gây ra hành vi sử dụng sai trái tên miền sẽ căn cứ dựa vào thông tin bạn đã cung cấp cho IDS Việt Nam. Do đó bạn phải cam kết cung cấp chính xác thông tin của bên thứ 3 và đã có sự cho phép của bên thứ 3 với các thông tin tại điều 4.5.
4.5    Theo Thông tư 24/2015/TT-BTTTT sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 06/2019/TT-BTTTT Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành và điều khoản sử dụng tên miền quốc tế của ICANN , bạn cần cung cấp những thông tin liên quan đến dữ liệu cá nhân của bạn.
Các thông tin bắt buộc phải cung cấp (như: tên, hình thức của tổ chức, địa chỉ liên hệ, số điện thoại, fax, thư điện tử, thông tin giấy chứng minh nhân dân/ hộ chiếu/ căn cước công dân của chủ thể, người quản lý tên miền, người quản lý kỹ thuật, người thanh toán, và người đại diện trong trường hợp chủ thể là tổ chức), thông tin nameserver (chính và phụ).
IDS Việt Nam sẽ nhận và lưu trữ thông tin liên quan đến dữ liệu cá nhân của chủ thể và chỉ cung cấp cho các bên liên quan theo khi có yêu cầu từ các cơ quan có thẩm quyền.
Trong quá trình sử dụng và duy trì Dịch vụ, bạn có quyền gửi yêu cầu thay đổi các thông tin trên về IDS Việt Nam. Hoặc khi có sự thay đổi về thông tin chủ thể giao dịch thì người sử dụng Dịch vụ phải thông báo ngay bằng văn bản cho IDS Việt Nam biết trong vòng 10 ngày kể từ ngày có sự thay đổi, để đảm bảo thông tin được chính xác, đầy đủ. IDS Việt Nam không chịu trách nhiệm pháp lý, bồi thường hoặc liên đới chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hậu quả hoặc thiệt hại nào phát sinh do việc bạn không tuân thủ quy định này.
Ngoài ra, bạn đồng ý cho IDS Việt Nam gửi thông báo cho bạn về thông tin thủ tục đăng ký mới hoặc gia hạn tên miền và các dữ liệu cá nhân đã cung cấp cho IDS Việt Nam.
4.6    Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày đăng ký sử dụng thành công Dịch vụ, bạn có trách nhiệm gửi các hồ sơ sau cho IDS Việt Nam: 01 (một) hợp đồng Dịch vụ, 01 (một) bản photo chứng minh nhân dân đối với cá nhân đăng ký hoặc 01 (một) bản gốc hợp đồng Dịch vụ có đóng dấu của doanh nghiệp đối với đơn vị sử dụng Dịch vụ là tổ chức hoặc các giấy tờ hợp lý khác (nếu có) tùy thuộc yêu cầu của IDS Việt Nam. Trường hợp quá thời gian bổ sung hồ sơ kể từ thời điểm nêu trên, Dịch vụ đăng ký sẽ bị tạm ngừng mà không hoàn lại chi phí. Dịch vụ chỉ được khôi phục trong trường hợp bạn bổ sung hồ sơ cho IDS Việt Nam và chưa phát sinh bất kỳ sự thay đổi thông tin nào về Dịch vụ mà bạn đã đăng ký trên hệ thống. IDS Việt Nam không thể và sẽ không chịu trách nhiệm về các hậu quả pháp lý, cũng như không có trách nhiệm bồi thường, liên đới chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do việc bạn không tuân thủ đầy đủ và nghiêm túc quy định này.
4.7    Nếu khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức, Bạn và nhân viên được uỷ quyền có trách nhiệm bảo mật thông tin mật khẩu và tài khoản, cùng chịu trách nhiệm đối với các hoạt động diễn ra thông qua việc sử dụng mật khẩu hoặc tài khoản của bạn.
4.8    Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan tới việc sử dụng tên miền (nếu có) sẽ được giải quyết trên tinh thần hòa giải, thương lượng. Trong trường hợp Các Bên không thể giải quyết được tranh chấp thông qua thương lượng, bất kỳ Bên nào cũng có quyền yêu cầu tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật Việt Nam Bạn có trách nhiệm bồi thường và đảm bảo cho các bên liên quan của IDS Việt Nam khỏi bất kỳ các khiếu nại, trách nhiệm, chi phí và hao tổn phát sinh từ hoặc liên quan đến việc đăng ký và sử dụng tên miền của bạn Bạn có trách nhiệm trong việc duy trì (1) tính bảo mật về mật khẩu tài khoản của bạn; và (2) tất cả các hoạt động xảy ra trên hoặc thông qua tài khoản của bạn. Trong trường hợp có bất kỳ hành vi sử dụng trái phép nào đối với mật khẩu hoặc tài khoản của bạn, bạn phải thông báo cho chúng tôi ngay lập tức và thay đổi mật khẩu kịp thời để bảo mật thông tin. IDS Việt Nam sẽ xem xét đóng tài khoản của bạn bất cứ lúc nào nếu cần thiết vì lý do bảo mật thông tin. IDS Việt Nam không thể và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ sự mất mát, hư hỏng hay trách nhiệm nào khác nếu bạn không tuân thủ điều khoản này hay do sự truy cập trái phép vào tài khoản của bạn.
4.9     Bạn phải tự chịu trách nhiệm cho tất cả nội dung được lưu trữ trên máy chủ của IDS Việt Nam.
4.10    Bạn phải chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với việc áp dụng các biện pháp nhằm ngăn ngừa bất cứ thiệt hại hoặc phá hoại nào đến nội dung website hoặc tài nguyên của máy chủ.
4.11    Bạn phải hiểu và đồng ý rằng các Dịch vụ lưu trữ của IDS Việt Nam đều được sao lưu dự phòng nhằm mục đích khôi phục sau sự cố về kỹ thuật, hạ tầng, hư hỏng thiết bị và không nhằm mục đích cung cấp bản sao cho khách hàng. Do đó, bạn phải có trách nhiệm thực hiện định kỳ việc sao lưu cho tất cả dữ liệu của mình đang lưu trữ trên máy chủ của IDS Việt Nam và cất giữ an toàn. Thao tác sao lưu có thể thực hiện thông qua công cụ (cPanel, Plesk hoặc Control Panel…) mà IDS Việt Nam cung cấp. IDS Việt Nam hoàn toàn không chịu trách nhiệm về những mất mát, tổn thất, hư hỏng hoặc lỗi liên quan đến dữ liệu của bạn.
4.12    Bạn phải tự bảo mật các thông tin tài khoản đăng nhập của mình khi sử dụng Dịch vụ tại IDS Việt Nam.
4.13    Bạn phải chịu trách nhiệm thực hiện các quy định, chính sách về bản quyền phần mềm, quyền tác giả, quyền phát minh, sáng chế, … khi sử dụng Dịch vụ tại IDS Việt Nam.


ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA IDS VIỆT NAM (Bên B)


5.1    Là nhà cung cấp Dịch vụ, IDS Việt Nam có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của bên cung ứng Dịch vụ theo quy định tại Bộ luật dân sự, Luật thương mại và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
5.2    IDS Việt Nam cam kết hỗ trợ khách hàng sử dụng Dịch vụ do mình cung cấp trong thời gian khách hàng sử dụng Dịch vụ của IDS Việt Nam. Mọi quyền lợi và nghĩa vụ của bạn sẽ căn cứ trên thông tin tài khoản đã đăng ký, do vậy nếu có bất kỳ thông tin sai lệch nào IDS Việt Nam sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp thông tin đó làm ảnh hưởng hoặc hạn chế quyền lợi của bạn, và sẽ không chủ động xử lý thay đổi dữ liệu nếu bạn cung cấp thông tin không phù hợp hoặc chính xác.
5.3    Nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng liên quan đến Dịch vụ, chất lượng Dịch vụ phát sinh trong quá trình sử dụng Dịch vụ của IDS Việt Nam với điều kiện khách hàng đã cung cấp đầy đủ thông tin, trung thực và chính xác – theo quy định tại Điều 4 nêu trên.
5.4    IDS Việt Nam có trách nhiệm đưa ra các biện pháp phòng ngừa để bảo mật các dữ liệu tránh khỏi các mất mát, sử dụng sai, truy cập trái phép hoặc phá hủy các dữ liệu. IDS Việt Nam có quyền yêu cầu bạn phối hợp để xác minh thông tin nếu nghi ngờ thông tin được cung cấp không chính xác hoặc có hành vi giả mạo thông tin.
5.5    Tùy theo mức độ và tính chất của hành vi vi phạm của khách hàng, IDS Việt Nam có quyền đơn phương tạm ngừng, hủy bỏ, chấm dứt việc cung cấp Dịch vụ theo Điều 8 của chính sách này và/hoặc chuyển vụ việc đến cơ quan chức năng có thẩm quyền để đề nghị các cơ quan chức năng giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành.


ĐIỀU 6: QUY ĐỊNH VỀ THANH TOÁN


6.1    Khi đăng ký sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý tuân thủ các quy định hướng dẫn thanh toán của chúng tôi tại đây: https://www.cloudbase.com.vn/huong-dan-thanh-toan.html. IDS Việt Nam không thể và sẽ không chịu trách nhiệm cũng như không có trách nhiệm bồi thường đối với bất kỳ hậu quả hay thiệt hại nào phát sinh từ việc bạn đã không tuân thủ đầy đủ quy định về thanh toán này.
6.2    IDS Việt Nam sẽ xuất hóa đơn điện tử sau khi nhận đầy đủ thanh toán từ Quý Khách và Dịch vụ được kích hoạt thành công.


ĐIỀU 7: QUY ĐỊNH VỀ GIA HẠN DỊCH VỤ


7.1    Bạn hoặc nhân viên quản lý Dịch vụ do bạn chỉ định (đối với doanh nghiệp, tổ chức) có trách nhiệm chủ động theo dõi thông tin về tình trạng hoạt động, thời hạn hiệu lực của các Dịch vụ đã đăng ký sử dụng tại IDS Việt Nam.
7.2    Việc gia hạn sử dụng Dịch vụ chỉ được thực hiện khi IDS Việt Nam nhận được đầy đủ phí Dịch vụ. Việc gia hạn sẽ được hoàn tất trong thời gian 01 ngày kể từ thời điểm IDS Việt Nam nhận đủ phí Dịch vụ gia hạn.
7.3    Khách hàng chủ động liên hệ với IDS Việt Nam và tiến hành việc gia hạn, thanh toán phí Dịch vụ trước 07 ngày trước khi đến ngày hết hạn sử dụng.
7.4    IDS Việt Nam không thể và sẽ không chịu trách nhiệm hay bồi thường đối với bất kỳ hậu quả hay thiệt hại nào phát sinh do việc bạn không tuân thủ quy định này gây ra.


ĐIỀU 8: TẠM NGƯNG VÀ CHẤM DỨT SỬ DỤNG DỊCH VỤ


8.1    Dịch vụ do IDS Việt Nam cung cấp sẽ tự động chấm dứt/tạm ngừng theo thỏa thuận của hai bên hoặc đến thời điểm hết hiệu lực hợp đồng.
8.2    IDS Việt Nam có quyền tạm dừng thực hiện hợp đồng hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng Dịch vụ trong các trường hợp sau:

  • Bạn có hành vi vi phạm quy định tại Điều Cuối: Các điều khoản sử dụng Dịch vụ của Thỏa thuận trong quá trình sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.
  • Bạn không hợp tác và không đáp ứng phối hợp bổ sung tài liệu cần thiết theo Điều 4.6 của Thỏa thuận này.
  • Bạn không thực hiện việc gia hạn và thanh toán các khoản phí quá hạn sử dụng Dịch vụ cho IDS Việt Nam trong thời hạn 30 ngày, kể từ thời điểm hết hạn sử dụng Dịch vụ. IDS Việt Nam không chịu trách nhiệm giải quyết các trường hợp không thanh toán phí hoặc thanh toán quá hạn nêu trên.

8.3    Trước khi chấm dứt sử dụng Dịch vụ, bạn phải có trách nhiệm tự di chuyển toàn bộ dữ liệu đang lưu trữ trên máy chủ của IDS Việt Nam. Chúng tôi sẽ không chuyển hoặc FTP dữ liệu của bạn đến cho một nhà cung cấp khác. Nếu bạn không chuyển dữ liệu website hoặc dữ liệu trên máy chủ ra khỏi hệ thống của chúng tôi trước khi chấm dứt Dịch vụ thì những dữ liệu này sẽ bị xóa và chúng tôi sẽ không thể cung cấp bản sao lưu (backup) cho những dữ liệu này.
8.4    Đối với những Dịch vụ dùng thử (Trial) hoặc miễn phí (Free): Ngay khi kết thúc Dịch vụ, tất cả những Dịch vụ này, dữ liệu kèm theo (nếu có) sẽ bị hủy hoặc thu hồi.


ĐIỀU 9: QUY ĐỊNH VỀ BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN KHÁCH HÀNG TRONG QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ


9.1    Việc điều chỉnh thông tin khách hàng sẽ được thực hiện trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm IDS Việt Nam nhận được thông tin yêu cầu sửa đổi, điều chỉnh thông tin theo thư điện tử: support@cloudbase.com.vn. IDS Việt Nam không thể và sẽ không chịu trách nhiệm, cũng như bồi thường đối với bất kỳ hậu quả hay thiệt hại nào phát sinh do việc bạn không tuân thủ quy định này gây ra.
9.2    Các thông tin được yêu cầu sửa đổi, điều chỉnh bao gồm:

  • Chủ thể và thông tin của chủ thể (địa chỉ liên hệ, điện thoại, tên gọi …) không đúng hoặc chưa đầy đủ.
  • Thông số Dịch vụ không đúng theo mô tả tại website cloudbase.com.vn.
  • Tên miền đăng ký không đầy đủ, không chính xác.
  • Thời gian duy trì Dịch vụ khác không chính xác.
  • Đã thanh toán và cung cấp thông tin đăng ký đầy đủ nhưng không nhận được thư xác nhận Dịch vụ đã đăng ký thành công.

ĐIỀU 10: HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG


10.1    IDS Việt Nam không chịu trách nhiệm trả lời các thắc mắc hoặc khiếu nại từ bên thứ ba liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ của bạn. IDS Việt Nam cũng không chịu trách nhiệm trả lời các thắc mắc hoặc khiếu nại cho các vấn đề liên quan đến Dịch vụ của bên thứ ba mà bạn đang sử dụng.
10.2    IDS Việt Nam cung cấp các Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật cho người quản lý được chỉ định của bạn theo nguyên tắc hỗ trợ áp dụng cho Dịch vụ.
10.3    Trước khi gởi yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật, bạn phải có trách nhiệm sao lưu dữ liệu của mình, cố gắng tự sửa lỗi, kiểm tra các vấn đề kỹ thuật, chức năng, kiểm tra các kết nối mạng… IDS Việt Nam chỉ tiếp nhận những yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật thông qua 2 kênh: Đường dây nóng tại website và qua website: https://cloudbase.com.vn


ĐIỀU 11: GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM VÀ TỪ CHỐI BẢO ĐẢM


11.1    Trong mọi trường hợp, IDS Việt Nam không chịu trách nhiệm về các thiết bị, máy móc mà bạn dùng để truy cập vào trang web chúng tôi như: Thiết bị truy cập, thiết bị để chuyển tải. Khi sử dụng Dịch vụ, Bạn phải tự trang bị máy móc, thiết bị cần thiết cho quá trình đăng nhập, truyền tải và bạn phải tự chịu mọi trách nhiệm và phí tổn phát sinh trong quá trình sử dụng.
11.2    IDS Việt Nam không đảm bảo việc loại trừ các yếu tố gây hại đến việc sử dụng Dịch vụ của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn những yếu tố sau: hành vi cố ý vi phạm và gây thiệt hại từ bên thứ ba, hoặc Virus. Chúng tôi không đảm bảo việc cung cấp Dịch vụ mà không có bất kỳ sự cố trục trặc, sai chức năng hoặc những vấn đề khác tác động.
11.3    IDS Việt Nam không đảm bảo sẽ thực hiện việc phục hồi dữ liệu khi bị lây nhiễm từ virus hoặc xóa virus và các yếu tố gây hại khác khi có vấn đề xảy ra. Khách hàng phải đồng ý thực hiện việc sao lưu tất các dữ liệu lưu trữ trên máy chủ của IDS Việt Nam thường xuyên, đặc biệt là trước thời điểm yêu cầu chúng tôi hỗ trợ kỹ thuật. IDS Việt Nam sẽ không chịu trách nhiệm do việc mất dữ liệu hoặc bất kỳ thiệt hại nào có liên quan đến dữ liệu của khách hàng.
11.4    IDS Việt Nam không đảm bảo cũng như không chịu trách nhiệm bất kỳ thất thoát nào về mặt dữ liệu trong quá trình Hỗ trợ cho khách hàng chuyển dữ liệu từ máy chủ khác hoặc từ nơi khác về máy chủ của IDS Việt Nam.
11.5    IDS Việt Nam không thực hiện cài đặt SSL khi bạn yêu cầu đối với những trường hợp sau đây:

  • Chứng thư số SSL của bạn không phải là Dịch vụ được đăng ký tại IDS Việt Nam.
  • Chứng thư số SSL của bạn được đăng ký tại IDS Việt Nam, nhưng yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật cài đặt trên hệ thống không thuộc hệ thống lưu trữ tại IDS Việt Nam (Cloud Hosting, Cloud Server, Email).

11.6    Có thể có những yếu tố vượt ra ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi dẫn đến việc Dịch vụ bị lỗi. Chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục lỗi Dịch vụ để đem lại sự hài lòng cho khách hàng, nhưng chúng tôi không chịu trách nhiệm hỗ trợ hoặc bồi thường cho khách hàng về những rủi ro trên và thiệt hại (nếu có).
11.7    Bạn đồng ý bảo vệ, bồi hoàn và loại trừ Chúng tôi khỏi những nghĩa vụ pháp lý, tố tụng, tổn thất, chi phí bao gồm nhưng không giới hạn án phí, chi phí luật sư, chuyên gia tư vấn có liên quan đến việc giải quyết hoặc phát sinh từ sự vi phạm của bạn trong quá trình sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.
11.8    Bạn hiểu rõ và đồng ý rằng Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại và hậu quả phát sinh (bao gồm nhưng không giới hạn đối với các thiệt hại về lợi nhuận, uy tín, việc sử dụng dữ liệu hoặc các thiệt hại vô hình khác; ngay cả khi Chúng tôi đã tư vấn về khả năng có thể xảy ra các thiệt hại đó cho bạn) từ: (i) Dịch vụ, các tài liệu và các sản phẩm của IDS Việt Nam; (ii) khả năng sử dụng được hoặc không thể sử dụng được của Dịch vụ; (iii) việc truy cập trái phép hoặc sửa đổi các dữ liệu hoặc các thông tin mà bạn truyền tải; (iv) hành động của bất kỳ bên thứ ba nào trên Dịch vụ; (v) Dịch vụ hoặc thông điệp được gửi hoặc nhận được bằng cách sử dụng Dịch vụ; hoặc (vi) bất kỳ vấn đề nào khác liên quan tới Dịch vụ; các tài liệu.
11.9    Theo chính sách được quy định bởi ICANN, Bạn đồng ý chấp thuận các thủ tục đình chỉ, hủy bỏ hoặc chuyển giao tên miền trong trường hợp sau: (1) giải quyết tranh chấp liên quan đến đăng ký tên miền hoặc (2) sửa chữa, bổ sung thông tin do sự sơ suất của IDS Việt Nam hoặc của Nhà Cấp Phát trong quá trình đăng kí tên miền.


ĐIỀU 12: BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG


IDS Việt Nam tôn trọng sự riêng tư và quản lý nghiêm túc thông tin của bạn. Chúng tôi sẽ thu thập, sử dụng thông tin của bạn phù hợp với Chính sách bảo mật được nêu rõ tại đây: https://www.cloudbase.com.vn/thoa-thuan-bao-mat-thong-tin.html


ĐIỀU 13: DỊCH VỤ MIỄN PHÍ


Trong phạm vi pháp luật cho phép và định hướng hoạt động, IDS Việt Nam có thể cung cấp một hoặc nhiều Dịch vụ miễn phí cho người dùng. Phạm vi Dịch vụ miễn phí tùy thuộc vào sự quyết định của IDS Việt Nam.
Tất cả quyền sở hữu trí tuệ tồn tại trong các sản phẩm, Dịch vụ của IDS Việt Nam đều thuộc về IDS Việt Nam hoặc được cấp phép hợp pháp cho Chúng tôi sử dụng, theo đó, tất cả các quyền hợp pháp đều được đảm bảo. Trừ khi được sự đồng ý của IDS Việt Nam, bạn không được phép tải lên, gửi, xuất bản, tái sản xuất, truyền hoặc phân phát bằng bất cứ hình thức nào, bất cứ thành phần nào sản phẩm, Dịch vụ của IDS Việt Nam.
Khi các tập tin, hình ảnh, phần mềm, chương trình được tạo bởi IDS Việt Nam trong tình trạng có thể download, chúng tôi cho phép bạn sử dụng trong 1 phạm vi giới hạn không nhằm mục đích thương mại, nhưng sự cho phép này không có nghĩa rằng IDS Việt Nam đã cho phép bạn khai thác bản quyền. Bạn không được tải các tập tin để tái sản xuất, để đăng tải, thông báo, chuyển giao, phát tán. Ngoài ra bạn phải tuân thủ các chỉ dẫn khác mà chúng tôi thiết lập khi bạn muốn sử dụng các tập tin này.
Người sử dụng hoàn toàn tự chịu trách nhiệm với những tin tức kiếm được khi truy cập trong trang Website. Chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm bảo đảm về nguồn thông tin và tính chính xác toàn vẹn của nội dung đó.
Bạn có thể ngừng sử dụng Dịch vụ của chúng tôi bất kỳ lúc nào. IDS Việt Nam sẽ không ngừng thay đổi và cải tiến Dịch vụ của mình. Chúng tôi sẽ thông báo trước cho bạn trong thời gian hợp lý khi có sự thay đổi hoặc cải tiến chức năng Dịch vụ của mình.


ĐIỀU KHOẢN CUỐI: CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DỊCH VỤ


Chúng tôi đảm bảo những quy định và chính sách trong các điều khoản được đưa ra nhằm để bảo vệ quyền lợi cho người sử dụng với mục đích đúng đắn, đồng thời hướng đến chất lượng Dịch vụ và tính ổn định lâu dài. Các chính sách cũng nhằm mục đích ngăn chặn những hành vi lạm dụng, phạm pháp.
Khi đăng ký sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý và tuân thủ các điều khoản sử dụng Dịch vụ mà chúng tôi đã nêu rõ tại các mục dưới đây:

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN


IDS Việt Nam chúng tôi luôn tôn trọng sự riêng tư của bạn, và đó là lý do chúng tôi luôn cam kết bảo vệ những thông tin cá nhân của bạn.

Trong tài liệu này, khái niệm “thông tin cá nhân” được hiểu bao gồm tên, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại hay bất kỳ thông tin cá nhân nào khác mà bạn cung cấp, hoặc bất kỳ thông tin nào về bạn được thu thập theo luật định hiện hành. 

Chính sách bảo mật sẽ giải thích cách chúng tôi tiếp nhận, sử dụng và (trong trường hợp nào đó) tiết lộ thông tin cá nhân của bạn. Chính sách cũng sẽ giải thích các bước chúng tôi thực hiện để bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng. Cuối cùng, chính sách bảo mật sẽ giải thích quyền lựa chọn của bạn về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của mình.

Chính sách bảo mật thông tin này là một phần không tách rời cùng với các điều khoản và Văn bản thỏa thuận sử dụng theo các chính sách của chúng tôi được đăng tải trên trang website này. Khi bạn truy cập và sử dụng trang website này (bao gồm cả việc đăng ký dịch vụ trực tuyến), chúng tôi hiểu rằng bạn đồng ý với nội dung của chính sách bảo mật thông tin này và những chính sách có liên quan khác trên website này.


1. Khai báo khi sử dụng


Tất cả nội dung bạn xem được trên trang web nhằm phục vụ nhu cầu thông tin của bạn và giúp bạn lựa chọn Dịch vụ. Vì thế, bạn được sử dụng trang web mà không cần cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, khi liên quan đến việc đăng ký Dịch vụ, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân.


2. Thông tin cá nhân do bạn cung cấp


Khi bạn cung cấp các thông tin cần thiết, chúng tôi sẽ sử dụng chúng để đáp ứng yêu cầu của bạn, hoặc chúng tôi có thể liên lạc với bạn qua thư từ, email, tin nhắn hay điện thoại; hoặc tuân theo luật định hiện hành, sử dụng các phương tiện trên để giới thiệu đến bạn những Dịch vụ hay chương trình khuyến mãi mới từ IDS Việt Nam. Khi cung cấp thông tin cho chúng tôi qua trang website này, bạn hiểu rõ và chấp thuận việc thu thập, sử dụng và tiết lộ những thông tin cá nhân nêu trên cho một số mục đích được quy định theo những điều khoản và điều kiện của chính sách bảo mật thông tin này.

Bạn hoàn toàn đồng ý và chấp thuận rằng những thông tin cá nhân bạn cung cấp khi sử dụng trang web có thể được bảo lưu tại trụ sở hay chi nhánh của IDS Việt Nam, có thể được lưu trữ tại một số máy chủ hiện có hay chưa biết trước cho mục đích vận hành và phát triển trang website cũng như các Dịch vụ của IDS Việt Nam.
Nếu bạn đặt hàng / cầu một Dịch vụ hoặc gởi thư phản hồi lên trang website, chúng tôi có thể liên hệ với bạn để có những thông tin bổ sung cần thiết cho việc xử lý hoặc hoàn thành đơn đặt hàng và / hoặc yêu cầu của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin này cho một bên thứ ba mà không được sự cho phép của bạn, trừ trường hợp bị pháp luật hiện hành bắt buộc hoặc trường hợp cần thiết để xử lý đơn đặt hàng (ví dụ: đăng ký với VNNIC, giải quyết tranh chấp).
 

IDS Việt Nam cam kết bảo vệ sự riêng tư của bạn, không mua bán thông tin cá nhân của bạn cho các công ty khác vì các mục đích khuyến mãi.


3. Thông tin trong quá trình bạn sử dụng Dịch vụ


Chúng tôi thu thập thông tin về các Dịch vụ mà bạn sử dụng và cách sử dụng của bạn. Thông tin này bao gồm:

Thông tin thiết bị – chẳng hạn như kiểu phần cứng, số IMEI và các nhận dạng thiết bị duy nhất khác, địa chỉ MAC, địa chỉ IP, phiên bản hệ điều hành và cài đặt của thiết bị mà bạn sử dụng để truy cập Dịch vụ.

Thông tin nhật ký đăng nhập – chẳng hạn như thời gian và thời lượng bạn sử dụng Dịch vụ, cụm từ truy vấn tìm kiếm bạn nhập thông qua các Dịch vụ và bất kỳ thông tin nào khác được lưu trữ trong cookie mà chúng tôi đã đặt trên thiết bị của bạn.

Thông tin địa điểm – chẳng hạn như tín hiệu GPS của thiết bị hoặc thông tin về điểm truy cập WiFi ở gần và tháp phát sóng di động có thể được truyền đến chúng tôi khi bạn sử dụng những Dịch vụ nhất định.

Thông tin khác – về việc bạn sử dụng Dịch vụ, chẳng hạn như các ứng dụng bạn sử dụng, trang website bạn truy cập và cách bạn tương tác với nội dung được cung cấp thông qua Dịch vụ.

Những thông tin của người dùng do chúng tôi thu thập sẽ được sử dụng, lưu trữ, bảo mật như những thông tin do Người dùng tự cung cấp tại Mục 2 của chính sách bảo mật này và quy định của pháp luật có liên quan.


4. Sử dụng thông tin Người dùng


Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho những mục đích sau:


1.    Xác minh danh tính của người sử dụng sản phẩm, dịch vụ; Liên hệ trao đổi với người dùng thông tin về sản phẩm, dịch vụ mà trang web chúng tôi cung cấp.
2.    Gửi thông tin cho bạn về chính sách, dịch vụ của chúng tôi cũng như những thay đổi về chính sách, dịch vụ hay thông tin khuyến mại;
3.    Thực hiện giao dịch thanh toán, gửi các thông báo trong quá trình giao dịch, xác nhận thanh toán;
4.    Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ và chăm sóc khách hàng. Nâng cấp dịch vụ của chúng tôi; Xử lý khiếu nại, thu phí, giải quyết sự cố, tranh chấp, khiếu nại phát sinh;
5.    Cho phép bạn sử dụng thông tin cá nhân liên hệ và được liên hệ với những người dùng khác thông qua các trang website, trang website có liên quan cho phép.
6.    Sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho mục đích kinh doanh của chúng tôi, như phân tích và quản lý các hoạt động kinh doanh, nghiên cứu thị trường, kiểm tra, phát triển các sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi, xác định các xu hướng sử dụng, xác định hiệu quả chiến lược quảng cáo, khuyến mại, kết quả thử nghiệm sản phẩm, dịch vụ và những mục đích kinh doanh khác phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.
7.    Chúng tôi sử dụng cookies của trình duyệt để:
a.    Ghi nhớ thông tin đăng nhập để bạn sẽ không phải nhập lại nó trong lần truy cập tới của bạn vào Dịch vụ của chúng tôi;
b.    Cung cấp tùy chỉnh, nội dung cá nhân và thông tin;
c.    Giám sát hiệu quả của các chiến dịch tiếp thị của chúng tôi;
d.    Giám sát số liệu tổng hợp như tổng số khách truy cập và lưu lượng truy cập;
e.    Chẩn đoán hoặc sửa chữa các vấn đề kỹ thuật được báo cáo bởi người sử dụng hoặc các nhân viên của chúng tôi;
f.    Truy vấn thông tin của bạn sau khi bạn đăng nhập.


5. Cung cấp cho các đơn vị khác


IDS Việt Nam có thể sử dụng một số đơn vị khác để cung cấp sản phẩm hay Dịch vụ cho bạn. Chúng tôi cũng cần trao đổi thông tin cá nhân của bạn đến các đơn vị này để họ hoàn thành yêu cầu của bạn. Những đơn vị này cũng không được phép sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích khác và chúng tôi đồng thời yêu cầu họ tuân theo quy định bảo mật khi tiến hành cung cấp Dịch vụ. Việc sử dụng thông tin cá nhân người dùng bởi các đối tác đó không thuộc phạm vi kiểm soát của chúng tôi và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp này.

IDS Việt Nam không được phép cho phép Bên thứ ba truy cập, truy xuất hay thực hiện bất thao tác nào một cách gián tiếp hay trực tiếp trên máy chủ đang cung cấp Dịch vụ hoặc máy chủ của khách hàng, ngoại trừ trường hợp có yêu cầu từ cơ quan chức năng có thẩm quyền theo pháp luật Việt Nam.

Để bảo vệ chúng tôi và các bên thứ ba khác: chúng tôi chỉ đưa ra thông tin tài khoản và những thông tin cá nhân khác khi tin chắc rằng việc đưa những thông tin đó là phù hợp với luật pháp, bảo vệ quyền lợi, tài sản của bạn và các bên thứ ba khác.

Ngoài những trường hợp được tiết lộ thông tin nêu trên, chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân cho một bên thứ ba mà không được sự cho phép của bạn. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin của bạn, không mua bán thông tin cá nhân của bạn cho các đơn vị khác vì các mục đích thương mại hay một mục đích nào khác không phù hợp với quy định của pháp luật.


6. Ghi nhận thông tin trình duyệt


Đôi khi, thông tin có thể được đưa vào máy tính của bạn để giúp chúng tôi nâng cấp trang website hay cải thiện chất lượng Dịch vụ cho bạn. Những thông tin này thường được biết đến dưới dạng các “cookies” mà nhiều trang web hiện cũng đang sử dụng. “Cookies” là những mẩu thông tin lưu trữ trong đĩa cứng hay trình duyệt trên máy tính của bạn, không phải trên trang website. Chúng cho phép thu thập một số thông tin về máy tính của bạn như địa chỉ IP, hệ điều hành, chế độ trình duyệt và địa chỉ của các trang website liên quan.

Nếu bạn không muốn nhận các cookies này, hoặc muốn được thông báo khi các cookies này được đặt vào, bạn có thể cài đặt chế độ trình duyệt của bạn thực hiện điều này nếu trình duyệt của bạn hỗ trợ. Vui lòng lưu ý, nếu bạn tắt chế độ nhận cookies, bạn sẽ không thể truy cập hay sử dụng một số tiện ích trên trang web mà không được xác định trước. Chúng tôi không cố ý hạn chế việc sử dụng của bạn trong tình huống này, đây chỉ là giới hạn trong việc lập trình và xây dựng trang website.


7. Sự an toàn


Khi lập trình trang website, chúng tôi có thể đặt những luật định hợp lý mang tính thương mại để ngăn chặn hành vi truy cập bất hợp pháp và việc sử dụng không thích đáng các thông tin cá nhân của bạn đã gửi cho IDS Việt Nam thông qua việc sử dụng trang web này. Nếu trang web này hỗ trợ việc giao dịch trực tuyến, nó sẽ được áp dụng một tiêu chuẩn công nghệ được gọi là SSL (Secure Sockets Layer), để bảo vệ tính bảo mật và an toàn trên đường truyền dữ liệu.

Vì luôn có những rủi ro liên quan đến vấn đề cung cấp dữ liệu cá nhân, cho dù là cung cấp trực tiếp, qua điện thoại hay qua mạng internet, hay qua các phương tiện kỹ thuật khác; và không có hệ thống kỹ thuật nào an toàn tuyệt đối hay chống được tất cả các “hacker” và “tamper” (người xâm nhập trái phép để lục lọi thông tin), IDS Việt Nam luôn nỗ lực tiến hành những biện pháp đề phòng thích hợp đối với từng đặc tính của thông tin để ngăn chặn và giảm thiểu tối đa các rủi ro có thể khi bạn sử dụng trang web này.

Với sự hiểu biết rằng an ninh hoàn hảo không tồn tại trên môi trường mạng (internet), chúng tôi sử dụng công nghệ tiêu chuẩn để bảo vệ thông tin cá nhân, bao gồm tường lửa, các lớp khóa bảo mật, mã hóa dữ liệu. Chúng tôi cũng có các biện pháp an ninh thích hợp tại chỗ trong cơ sở vật chất của chúng tôi để bảo vệ sự riêng tư về thông tin cá nhân của bạn. Vì vậy, khi chúng tôi sử dụng các biện pháp an ninh hợp lý, chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự mất mát hoặc tiết lộ thông tin của bạn. Ngoài ra, chúng tôi không chịu trách nhiệm về công bố thông tin của bạn bởi các đối tác của chúng tôi hoặc của các công ty khác mà họ không thuộc quyền kiểm soát của chúng tôi.

Mặt khác, chúng tôi yêu cầu bạn không tiết lộ hoặc chia sẻ mật khẩu hoặc các thông tin nhận dạng khác mà chúng tôi cung cấp cho bạn với bất cứ ai khác, kể cả nhân viên của chúng tôi. Mật khẩu và thông tin thu thập là tài sản của chúng tôi và việc sử dụng của bạn có thể bị thu hồi theo quyết định của chúng tôi. Bạn cũng bị cấm sử dụng bất kỳ mật khẩu nào khác mà nó không phải là mật khẩu tài khoản của bạn.


8. Thông tin qua E-mail


Khi bạn đăng ký Dịch vụ, địa chỉ e-mail của bạn cung cấp sẽ dùng làm công cụ trao đổi thông tin với bạn. Trước hết bạn hãy chắc rằng bạn cung cấp địa chỉ e-mail hữu dụng đối với bạn trong suốt quá trình sử dụng Dịch vụ.

Chúng tôi có thể gởi những thông tin bí mật qua e-mail hay tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ của bạn. Trong trường hợp bạn không còn sử dụng e-mail đã cung cấp, bạn phải báo cho chúng tôi để về việc thay đổi này.

Để bảo vệ bạn, IDS Việt Nam có thể tạm thời ngưng tiếp nhận yêu cầu qua e-mail bạn đã cung cấp nếu nhận thấy có sự gian lận hoặc thông tin bất thường – cho đến khi chúng tôi liên hệ được với bạn để xác nhận.


9. Điều chỉnh thông tin cá nhân


IDS Việt Nam sẽ chủ động hoặc theo yêu cầu của bạn bổ sung, hiệu chỉnh hay tẩy xóa các dữ liệu thông tin cá nhân không chính xác, không đầy đủ hoặc không cập nhật khi bạn còn liên kết với hoạt động của chúng tôi.

Khi cập nhật thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi có thể yêu cầu bạn xác minh danh tính của mình trước khi chúng tôi xử lý yêu cầu của bạn.


10. Lưu trữ thông tin cá nhân


Thông tin cá nhân của bạn sẽ được chúng tôi lưu trữ tại:
1.    Chúng tôi lưu trữ và xử lý thông tin cá nhân của bạn tại các máy chủ đặt tại các trung tâm dữ liệu trên lãnh thổ Việt Nam của chúng tôi.
2.    Thông tin cá nhân của bạn cũng có thể được lưu trữ tại trụ sở chính hoặc văn phòng làm việc của chúng tôi hay tại bất kỳ cơ sở sao lưu dữ liệu nào khác của chúng tôi tại từng thời điểm;
3.    Thời gian lưu trữ thông tin cá nhân được thực hiện theo quy định của pháp luật và mục đích lưu trữ dữ liệu của chúng tôi.


11. Đối tượng “Trẻ vị thành niên”


IDS Việt Nam từ chối phục vụ cá nhân còn ở độ tuổi Trẻ vị thành niên (do luật pháp địa phương mà bạn cư ngụ quy định) không được quyền mua hay tìm cách sử dụng dựa trên điều lệ hợp pháp khác trên trang web này nếu không có sự chấp thuận của ba/mẹ hay người giám hộ hợp pháp, trừ khi luật pháp địa phương có áp dụng hay cho phép.


12. Các đường liên kết ngoài trang web


Trang web này có thể chứa các đường liên kết đến các trang web khác được đặt vào nhằm mục đích giới thiệu hoặc bổ sung thông tin liên quan để bạn tham khảo. IDS Việt Nam không chịu trách nhiệm về nội dung hay các hành vi của bất kỳ trang web nào khác.


13. Việc thay đổi quy định


IDS Việt Nam có thể thay đổi quy định này một cách không thường xuyên, bao gồm việc bổ sung, loại bỏ một phần nội dung hoặc tạm ngưng trang web mà không cần báo trước. Tuy nhiên, nếu quy định này được thay đổi theo hướng có thể gây bất lợi cho bạn, IDS Việt Nam sẽ cố gắng thông báo về sự thay đổi qua e-mail bạn đã cung cấp hoặc ngay trên trang chủ.