Cấu hình Tên miền trên LAMP (CentOS 7)


Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn từng bước cấu hình tên miền “democloudbase.com” trên môi trường LAMP, giúp bạn triển khai website hoặc ứng dụng web một cách hiệu quả.

1. Cài đặt LAMP:

Nếu bạn chưa cài đặt LAMP, hãy làm theo các bước sau:

sudo yum update
sudo yum install httpd mariadb-server php php-mysql

Khởi động Apache và MariaDB:

sudo systemctl start httpd mariadb
sudo systemctl enable httpd mariadb

2. Cấu hình MariaDB (MySQL):

Đảm bảo an toàn cho MariaDB:

sudo mysql_secure_installation

Tạo cơ sở dữ liệu và người dùng cho “democloudbase.com”:

sudo mysql -u root -p

CREATE DATABASE democloudbase;
CREATE USER 'democloudbaseuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'matkhaumanh';
GRANT ALL PRIVILEGES ON democloudbase.* TO 'democloudbaseuser'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;

3. Cấu hình Apache:

Tạo Virtual Host cho “democloudbase.com”:

sudo vi /etc/httpd/conf.d/democloudbase.com.conf

Thêm nội dung sau:

<VirtualHost *:80>
  ServerName democloudbase.com
  ServerAlias www.democloudbase.com
  DocumentRoot /var/www/html/democloudbase.com
  ErrorLog /var/log/httpd/democloudbase.com-error_log
  CustomLog /var/log/httpd/democloudbase.com-access_log common
</VirtualHost>

Tạo thư mục và file index:

sudo mkdir -p /var/www/html/democloudbase.com<
sudo vi /var/www/html/democloudbase.com/index.php

Thêm nội dung PHP đơn giản vào index.php:

<?php
echo "Chào mừng bạn đến với democloudbase.com!";
?>

Khởi động lại Apache:

sudo systemctl restart httpd

4. Cấu hình DNS:

 • Nếu bạn có tên miền riêng: Trỏ bản ghi A của “democloudbase.com” và “www.democloudbase.com [đã xoá URL không hợp lệ]” đến địa chỉ IP public của máy chủ CentOS 7.
 • Nếu bạn chưa có tên miền: Sửa file hosts (/etc/hosts) để trỏ tên miền đến localhost:
127.0.0.1 democloudbase.com www.democloudbase.com

5. Kiểm tra:

Mở trình duyệt và truy cập http://democloudbase.com. Bạn sẽ thấy thông báo “Chào mừng bạn đến với democloudbase.com!”.

Lưu ý:

 • Thay matkhaumanh bằng mật khẩu mạnh cho người dùng MariaDB của bạn.
 • Nếu bạn gặp lỗi SELinux, hãy xem xét tắt SELinux hoặc cấu hình lại để cho phép Apache truy cập vào thư mục website.
 • Đảm bảo rằng cổng 80 (HTTP) và 443 (HTTPS) được mở trên firewall.