Đặt lại mật khẩu root bị quên trên RHEL 8 / CentOS 8 / Rocky Linux 8


Đôi khi chúng ta có xu hướng quên mất những thứ, đặc biệt là những thứ được lưu trữ trong đầu. Vậy có thể đặt lại mật khẩu root bị quên trên Linux RHEL 8 / CentOS 8 / Rocky Linux 8 không? Câu trả lời là CÓ. Thật dễ dàng để đặt lại mật khẩu root nếu bạn có một tài khoản người dùng đang hoạt động với quyền sudo. Tất cả những gì bạn cần làm là chạy:

sudo passwd root

Nhưng nếu bạn không có quyền truy cập vào người dùng cục bộ có sudo và không thể khôi phục mật khẩu root theo cách khác, điều này để lại cho bạn phương án khôi phục mật khẩu theo cách thủ công trên máy chủ RHEL 8 từ menu khởi động Grub.

Bước 1: Khởi động / khởi động lại RHEL 8 / CentOS 8 / Rocky Linux 8

Bước đầu tiên là khởi động hệ thống Linux RHEL 8 / CentOS 8 ở trạng thái dừng hoặc khởi động lại hệ thống RHEL / CentOS 8 đang chạy.

Bước 2: Gián đoạn quá trình khởi động và đặt lại mật khẩu root

Khi thấy menu grub, nhấn phím “e” trên bàn phím để gián đoạn quá trình khởi động.

Điều này sẽ hiển thị các thông số khởi động Kernel. Chúng ta sẽ sửa đổi các tùy chọn này để đặt lại mật khẩu root trên RHEL 8.

Dưới dòng linux, xóa “ro crash” và thêm “rd.break” vào cuối.

Sau đó, nhấn Ctrl + X để khởi động hệ thống.

Điều này sẽ đưa bạn đến một shell nơi bạn cần gắn kết root của hệ thống với cờ rw do nó ở chế độ chỉ đọc.

mount -o remount,rw /sysroot  

Chuyển sang thư mục /sysroot và đặt lại mật khẩu root:

chroot /sysroot
passwd

Nhập mật khẩu mong muốn và xác nhận khi được nhắc. Sau khi đặt mật khẩu, cho phép SELinux ghi nhãn lại trên khởi động lại và thoát khỏi console:

touch /.autorelabel
exit
exit  

Hệ thống sẽ tiếp tục khởi động lại bình thường và kiểm tra chính sách SELinux đối với tất cả các tệp và thư mục hệ thống.

Bây giờ bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản root và mật khẩu mới được cung cấp trong quá trình đặt lại.

Như vậy là bạn đã thành công trong việc đặt lại mật khẩu người dùng root trên RHEL 8 / CentOS 8.