Hướng dẫn cài đặt Jitsi trên Ubuntu 20.04


Yêu cầu

  • Một máy chủ Ubuntu 20.04 LTS x64 mới. Để có kết quả tốt nhất, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Server với ít nhất 2GB RAM.
  • Một người dùng sudo không phải root. Sử dụng hướng dẫn thực hành tốt nhất của Vultr để tạo người dùng sudo trên Ubuntu.
  • Một tên miền đầy đủ (FQDN) được gán cho địa chỉ IP của máy chủ.

Ví dụ

Hướng dẫn này sử dụng các ví dụ:
Tên máy chủ: jitsi
Tên miền đầy đủ (FQDN): jitsi.example.com
Địa chỉ IP: 192.0.2.123

1. Tạo phân vùng Swap

Đối với máy có 2GB RAM, khuyến nghị tạo phân vùng swap 2GB (2048 MB) để cải thiện hiệu năng hệ thống. Chọn kích thước phân vùng swap phù hợp với máy chủ của bạn.

$ sudo dd if=/dev/zero of=/swapfile count=2048 bs=1M
$ sudo chmod 600 /swapfile
$ sudo mkswap /swapfile
$ sudo swapon /swapfile $ echo '/swapfile none swap sw 0 0' | sudo tee -a /etc/fstab $ free -m

2. Thiết lập tên máy chủ và FQDN

Bạn phải thiết lập tên máy chủ và FQDN trước khi triển khai chứng chỉ HTTPS Let’s Encrypt để đảm bảo an ninh. Sử dụng hướng dẫn thực hành tốt nhất của Vultr để cấu hình tên máy chủ và FQDN. Hướng dẫn này sử dụng các tên ví dụ là jitsi và jitsi.example.com.

3. Cấu hình quy tắc tường lửa cho Jitsi Meet

Jitsi yêu cầu lưu lượng truy cập OpenSSH, HTTP và HTTPS, cùng với lưu lượng UDP đến cổng 10000 đến 20000.

$ sudo ufw allow OpenSSH
$ sudo ufw allow http
$ sudo ufw allow https
$ sudo ufw allow in 10000:20000/udp
$ sudo ufw enable

Khi được nhắc thực hiện, nhập Y và nhấn ENTER.

4. Cập nhật hệ thống

Để đảm bảo an ninh và hiệu năng, làm theo hướng dẫn thực hành tốt nhất của Vultr để cập nhật Ubuntu.

5. Cài đặt OpenJDK Java Runtime Environment (JRE) 8

Jitsi yêu cầu môi trường thực thi Java. Cài đặt OpenJDK JRE 8.

$ sudo apt install -y openjdk-8-jre-headless

Kiểm tra OpenJDK đã cài đặt thành công.

$ java -version openjdk version "1.8.0_252" OpenJDK Runtime Environment (build 1.8.0_252-8u252-b09-1ubuntu1-b09) OpenJDK 64-Bit Server VM (build 25.252-b09, mixed mode)

Thiết lập biến môi trường JAVA_HOME.

$ echo "JAVA_HOME=$(readlink -f /usr/bin/java | sed "s:bin/java::")" | sudo tee -a /etc/profile $ source /etc/profile

6. Cài đặt máy chủ web Nginx

Jitsi hoạt động tốt nhất với Nginx và sẽ tự động cấu hình cài đặt Nginx nếu chúng ta cài đặt nó trước.

$ sudo apt install -y nginx $ sudo systemctl start nginx.service $ sudo systemctl enable nginx.service

7. Cài đặt Jitsi

Cài đặt Jitsi từ kho chính thức của Jitsi.

$ wget -qO - https://download.jitsi.org/jitsi-key.gpg.key | sudo apt-key add - $ echo "deb https://download.jitsi.org stable/" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/jitsi-stable.list $ sudo apt update $ sudo apt install -y jitsi-meet

Trình cài đặt sẽ yêu cầu nhập FQDN. Nhập tên miền đầy đủ của máy chủ.

Khi được hỏi cấu hình SSL, chọn Tạo chứng chỉ tự ký mới.

8. Cài đặt chứng chỉ SSL Let’s Encrypt

Sử dụng script sau để yêu cầu chứng chỉ SSL Let’s Encrypt.

$ sudo /usr/share/jitsi-meet/scripts/install-letsencrypt-cert.sh

Script sẽ nhắc nhập địa chỉ email của bạn. Nhập địa chỉ và nhấn ENTER.

Sửa lỗi certbot-auto

Bạn có thể gặp lỗi sau vì Ubuntu 20.04 đã xóa gói python-virtualenv.

E: Package 'python-virtualenv' has no installation candidate

Cách khắc phục lỗi:

Cài đặt gói certbot từ kho Ubuntu 20.04.

$ sudo apt install certbot

Cập nhật install-letsencrypt-cert.sh để sử dụng certbot thay cho certbot-auto.

$ sudo sed -i 's/\.\/certbot-auto/certbot/g' /usr/share/jitsi-meet/scripts/install-letsencrypt-cert.sh

Tạo liên kết tượng trưng cho script.

$ sudo ln -s /usr/bin/certbot /usr/sbin/certbot

Chạy lại script.

$ sudo /usr/share/jitsi-meet/scripts/install-letsencrypt-cert.sh

9. Bắt đầu cuộc họp

Truy cập https://jitsi.example.com trên trình duyệt để sử dụng dịch vụ hội nghị truyền hình Jitsi Meet.

Như vậy là đã hoàn thành quá trình cài đặt Jitsi trên Ubuntu 20.04.