hướng dẫn cài đặt Node.js trên máy chủ Ubuntu 22.04


Giới thiệu

Node.js là một môi trường chạy JavaScript dành cho lập trình phía máy chủ. Nó giúp các nhà phát triển tạo ra các chức năng backend có khả năng mở rộng bằng JavaScript – ngôn ngữ quen thuộc với nhiều người từ phát triển web trên trình duyệt.

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn ba cách khác nhau để cài đặt Node.js trên máy chủ đang chạy hệ điều hành Ubuntu 22.04:

  1. Sử dụng apt để cài đặt gói nodejs từ kho phần mềm mặc định của Ubuntu.
  2. Sử dụng apt với một kho phần mềm PPA thay thế để cài đặt các phiên bản cụ thể của gói nodejs.
  3. Cài đặt nvm, Node Version Manager, và sử dụng nó để cài đặt và quản lý nhiều phiên bản Node.js.

Đối với nhiều người dùng, việc sử dụng apt với kho mặc định là đủ. Nếu bạn cần phiên bản Node cụ thể mới hơn (hoặc cũ hơn), bạn nên sử dụng kho PPA. Nếu bạn thường xuyên phát triển ứng dụng Node và cần chuyển đổi giữa các phiên bản Node, hãy chọn phương pháp sử dụng nvm.

Điều kiện tiên quyết

Hướng dẫn này giả định bạn đang sử dụng Ubuntu 22.04. Trước khi bắt đầu, bạn nên có một tài khoản người dùng không phải root với quyền sudo được thiết lập trên hệ thống của mình.

Tùy chọn 1 — Cài đặt Node.js với Apt từ Kho Mặc Định

Ubuntu 22.04 chứa một phiên bản của Node.js trong kho mặc định của nó, có thể được sử dụng để cung cấp trải nghiệm nhất quán trên nhiều hệ thống. Để cài đặt phiên bản này, bạn có thể sử dụng trình quản lý gói apt. Trước tiên, làm mới chỉ mục gói cục bộ của bạn bằng cách gõ:

sudo apt update
sudo apt install nodejs

Sau đó, kiểm tra phiên bản để đảm bảo cài đặt thành công:

node -v

Trong hầu hết trường hợp, bạn cũng sẽ muốn cài đặt npm, trình quản lý gói của Node.js:

sudo apt install npm

Tùy chọn 2 — Cài đặt Node.js với Apt Sử Dụng NodeSource PPA

Để cài đặt một phiên bản khác của Node.js, bạn có thể sử dụng PPA do NodeSource duy trì. Đầu tiên, cài đặt PPA để truy cập các gói của nó:

cd ~
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_18.x -o nodesource_setup.sh
sudo bash nodesource_setup.sh
sudo apt install nodejs

Kiểm tra phiên bản mới đã cài đặt:

node -v

Tùy chọn 3 — Cài đặt Node Sử Dụng Node Version Manager

Một cách linh hoạt khác để cài đặt Node.js là sử dụng nvm, Node Version Manager. Để cài đặt NVM:

curl -o- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.39.1/install.sh | bash
source ~/.bashrc
nvm install v16.14.0

Kiểm tra các phiên bản đã cài đặt:

nvm list

Gỡ cài đặt Node.js

Bạn có thể gỡ cài đặt Node.js sử dụng apt hoặc nvm, tùy thuộc vào cách bạn đã cài đặt. Để gỡ cài đặt phiên bản từ kho hệ thống:

sudo apt remove nodejs

Để gỡ cài đặt một phiên bản Node.js đã cài đặt bằng nvm:

nvm uninstall node_version

Kết luận

Có khá nhiều cách để bắt đầu với Node.js trên máy chủ Ubuntu 22.04 của bạn. Tùy thuộc vào hoàn cảnh cụ thể, bạn sẽ chọn phương pháp phù hợp nhất cho nhu cầu của mình. Sử dụng phiên bản được đóng gói trong kho của Ubuntu là cách dễ nhất, nhưng sử dụng nvm hoặc NodeSource PPA cung cấp thêm sự linh hoạt.