Hướng dẫn cập nhật máy chủ đám mây


Giới thiệu

Thực hiện cập nhật máy chủ theo lịch trình thường xuyên là thực hành tốt nhất để đảm bảo an ninh và ổn định hệ thống. Hướng dẫn này sẽ giúp bạn cập nhật máy chủ đám mây Vultr.

Trước khi bắt đầu, hãy sao lưu dữ liệu. Luôn sao lưu dữ liệu trước khi cập nhật hệ thống.

Cách cập nhật AlmaLinux, CentOS, Rocky Linux và VzLinux

Phần này áp dụng cho:

 • AlmaLinux
 • CentOS 7
 • Rocky Linux
 • VzLinux

Các bước thực hiện:

 1. Kiểm tra các gói cập nhật:
yum check-update
 1. Cập nhật cơ sở dữ liệu gói. Sử dụng sudo yum update để cập nhật cơ sở dữ liệu gói từ các kho lưu trữ đã kích hoạt.
sudo yum update
 1. Khởi động lại máy chủ
sudo reboot

Cách cập nhật Arch Linux

 1. Nghiên cứu nội dung cập nhật. Truy cập trang chủ Arch Linux để xem có thay đổi quan trọng nào đối với các gói mới cài đặt gần đây không. Nếu có, có thể cần can thiệp thủ công sau khi nâng cấp.
 2. Cập nhật cơ sở dữ liệu gói cho từng kho lưu trữ trên hệ thống.
sudo pacman --sync --refresh
 1. Cập nhật cơ sở dữ liệu PGP key địa phương được sử dụng bởi người duy trì gói. Bước này không bắt buộc, nhưng có thể ngăn ngừa vấn đề sau này trong quá trình nâng cấp nếu cơ sở dữ liệu chưa được cập nhật trong một thời gian dài.
sudo pacman --sync --needed archlinux-keyring
 1. Nâng cấp tất cả các gói hệ thống. Chú ý ghi lại các gói đã nâng cấp và bất kỳ đầu ra nào yêu cầu sự chú ý trong quá trình nâng cấp.
sudo pacman --sync --sysupgrade
 1. Khởi động lại hệ thống.
sudo reboot

(Tùy chọn) Nâng cấp một dòng lệnh

Nếu bạn muốn thực hiện toàn bộ quá trình nâng cấp với một lệnh, có thể kết hợp các bước trên:

  $ sudo pacman --sync --refresh --sysupgrade

Khởi động lại hệ thống sau khi hoàn tất nâng cấp.

Cách cập nhật Debian và Ubuntu

Phần này áp dụng cho:

 • Ubuntu 16.04 và phiên bản sau
 • Debian 9 “Stretch” và phiên bản sau

Các bước thực hiện:

 1. Cập nhật danh sách gói từ các kho lưu trữ đã kích hoạt.
sudo apt update
 1. Liệt kê các gói có thể nâng cấp. Bước này không bắt buộc. Để xem các gói có thể nâng cấp trước khi thực hiện, sử dụng lệnh apt list.
sudo apt list --upgradable
 1. Nâng cấp tất cả các gói có thể nâng cấp.
sudo apt upgrade
 1. Khởi động lại máy chủ.
sudo reboot

Nâng cấp một dòng lệnh

Nếu bạn muốn chấp nhận tất cả các tùy chọn mặc định và thực hiện nâng cấp mà không can thiệp, có thể kết hợp các lệnh với && và sử dụng tùy chọn -y để tắt các thông báo.

sudo apt update && sudo apt upgrade -y

Tùy chọn – Xóa tự động

Sử dụng apt để xóa các gói và phụ thuộc cũ tự động.

sudo apt autoremove

Cách cập nhật Fedora

Phần này áp dụng cho Fedora 31 hoặc phiên bản sau, có và không có SELinux.

Các bước thực hiện:

 1. Sử dụng dnf check-update để cập nhật cơ sở dữ liệu gói từ các kho lưu trữ đã kích hoạt.
dnf check-update
 1. Sử dụng dnf upgrade để nâng cấp các gói.
sudo dnf upgrade
 1. Khởi động lại máy chủ.
sudo reboot