Hướng Dẫn Cấu Hình Tên Miền trên LAMP (Ubuntu)


Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn từng bước cấu hình tên miền democloudbase.com trên Ubuntu, giúp website của bạn hoạt động mượt mà và chuyên nghiệp.

1. Cài Đặt LAMP:

Đầu tiên, đảm bảo rằng bạn đã cài đặt đầy đủ các thành phần LAMP trên Ubuntu:

sudo apt update
sudo apt install apache2 mysql-server php libapache2-mod-php

2. Cấu Hình MySQL:

 • Đăng nhập vào MySQL:
sudo mysql
 • Tạo cơ sở dữ liệu và người dùng:
CREATE DATABASE democloudbase;
CREATE USER 'democloudbaseuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'matkhaumanh';
GRANT ALL PRIVILEGES ON democloudbase.* TO 'democloudbaseuser'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;

3. Cấu Hình Apache:

 • Tạo file cấu hình Virtual Host:
sudo nano /etc/apache2/sites-available/democloudbase.com.conf
 • Thêm nội dung sau:
<VirtualHost *:80>
  ServerName democloudbase.com
  ServerAlias www.democloudbase.com
  DocumentRoot /var/www/democloudbase.com
  ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
  CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
</VirtualHost>
 • Kích hoạt Virtual Host và restart Apache:
sudo a2ensite democloudbase.com.conf
sudo a2dissite 000-default.conf
sudo systemctl reload apache2

4. Tạo Thư Mục Website:

sudo mkdir -p /var/www/democloudbase.com
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/democloudbase.com

5. Tạo Trang Web Đơn Giản (index.php):

<?php
echo "Xin chào! Đây là website democloudbase.com.";
?>

6. Cấu Hình DNS:

 • Nếu bạn đã có tên miền riêng, trỏ bản ghi A của democloudbase.com và www.democloudbase.com [đã xoá URL không hợp lệ] đến địa chỉ IP của máy chủ Ubuntu.
 • Nếu chưa có tên miền, bạn có thể chỉnh sửa file hosts (/etc/hosts) để test tạm thời:
127.0.0.1 democloudbase.com www.democloudbase.com

7. Kiểm Tra:

Mở trình duyệt và truy cập http://democloudbase.com. Nếu thấy thông báo “Xin chào! Đây là website democloudbase.com.”, bạn đã cấu hình thành công!

Lời Khuyên SEO:

 • Tiêu Đề Thu Hút: Sử dụng từ khóa “Cấu hình tên miền democloudbase.com trên LAMP (Ubuntu)” trong tiêu đề.
 • Meta Description Chứa Từ Khóa: Tạo một đoạn mô tả ngắn gọn, hấp dẫn và chứa từ khóa chính.
 • Nội Dung Chất Lượng: Bài viết chi tiết, dễ hiểu, có hình ảnh minh họa (nếu cần).
 • Liên Kết Nội Bộ và Bên Ngoài: Tạo liên kết đến các bài viết liên quan trên website của bạn hoặc các nguồn uy tín khác.
 • Tối Ưu Tốc Độ Tải Trang: Đảm bảo website tải nhanh để cải thiện trải nghiệm người dùng.

Lưu Ý:

 • Thay ‘matkhaumanh’ bằng mật khẩu mạnh cho người dùng MySQL.
 • Cấu hình tường lửa (firewall) để cho phép truy cập vào cổng 80 (HTTP) và 443 (HTTPS).