Hướng dẫn mở rộng phân vùng / (root) trên CentOS 7


Trong quá trình sử dụng, việt mở rộng phân vùng trên linux là một điều bạn bắt buộc phải làm sau khi thêm ổ cứng mới vào hệ thống. Trước khi bắt đầu, bạn cần đảm bảo rằng đã sao lưu dữ liệu quan trọng để tránh mất mát dữ liệu trong trường hợp có sự cố.

1. Kiểm tra dung lượng đĩa hiện tại

Đầu tiên, bạn cần kiểm tra không gian đĩa hiện có và phân vùng nào có thể mở rộng. Sử dụng lệnh df -h để kiểm tra không gian sử dụng và lệnh lsblk để xem cấu trúc phân vùng hiện tại.

df -h
lsblk

2. Tạo không gian trống

Nếu bạn có một phân vùng không được sử dụng hoặc có thể thu nhỏ một phân vùng khác, bạn có thể sử dụng không gian đó để mở rộng phân vùng root. Để làm điều này, bạn có thể dùng công cụ gparted hoặc fdisk:

Gparted (nếu bạn có môi trường đồ họa):

sudo yum install gparted
sudo gparted

Fdisk (dòng lệnh):

sudo fdisk /dev/sdX  # Thay thế sdX bằng tên ổ đĩa phù hợp

Sau đó, bạn có thể xóa hoặc thu nhỏ phân vùng không cần thiết.

3. Mở rộng phân vùng root

Sử dụng lvextend để mở rộng logical volume của phân vùng root:

sudo lvextend -l +100%FREE /dev/mapper/cl-root  # Thay thế cl-root bằng tên logical volume của bạn

4. Định dạng lại phân vùng

Sau khi mở rộng logical volume, bạn cần sử dụng xfs_growfs hoặc resize2fs tùy thuộc vào định dạng của hệ thống tập tin:

Đối với XFS (thường thấy trong CentOS 7):

sudo xfs_growfs /

Đối với ext4:

sudo resize2fs /dev/mapper/cl-root

5. Kiểm tra không gian mới

Sau khi hoàn tất, hãy kiểm tra để đảm bảo không gian đã được mở rộng thành công.

df -h

Lưu ý

  • Đảm bảo rằng bạn có bản sao lưu trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi nào với phân vùng đĩa.
  • Các bước trên có thể yêu cầu khởi động lại máy hoặc chạy từ một hệ điều hành live để thay đổi phân vùng hiện đang được sử dụng.

Với các bước này, bạn có thể mở rộng phân vùng root trên CentOS 7 một cách an toàn.