Hướng dẫn sử dụng script Bash để phân vùng đĩa, mở rộng Logical Volume


Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu từng bước để sử dụng một đoạn script Bash nhằm phân vùng đĩa, tạo và mở rộng Logical Volume. Đoạn script cụ thể như sau:

#!/bin/bash
fdisk /dev/sda << FDISK_CMDS
nt

31
w
FDISK_CMDS
partprobe
pvcreate /dev/sda4
vgextend ubuntu-vg /dev/sda4
lvextend -l+100%FREE /dev/ubuntu-vg/ubuntu-lv
resize2fs /dev/ubuntu-vg/ubuntu-lv

1. Phân vùng đĩa với fdisk

fdisk là một công cụ phổ biến để tạo và quản lý các phân vùng trên một đĩa.

fdisk /dev/sda << FDISK_CMDS
nt

31
w
FDISK_CMDS
 • fdisk /dev/sda: Mở công cụ fdisk để thao tác trên đĩa /dev/sda.
 • n: Tạo một phân vùng mới.
 • Các dòng trống tiếp theo (sau n) sẽ sử dụng các giá trị mặc định cho số phân vùng, sector đầu tiên và sector cuối cùng.
 • t: Thay đổi loại phân vùng.
 • 31: Đặt loại phân vùng là 31 (Linux LVM).
 • w: Ghi lại các thay đổi và thoát khỏi fdisk.

2. Thông báo cho hệ điều hành về thay đổi bảng phân vùng

Sau khi tạo phân vùng mới, chúng ta cần thông báo cho hệ điều hành biết về các thay đổi này:

partprobe
 • partprobe: Cập nhật thông tin bảng phân vùng để hệ điều hành nhận biết.

3. Tạo Physical Volume và mở rộng Volume Group

Sử dụng LVM (Logical Volume Manager) để quản lý các phân vùng dễ dàng hơn.

pvcreate /dev/sda4
vgextend ubuntu-vg /dev/sda4
 • pvcreate /dev/sda4: Tạo một Physical Volume trên phân vùng mới /dev/sda4.
 • vgextend ubuntu-vg /dev/sda4: Mở rộng Volume Group ubuntu-vg để bao gồm Physical Volume mới /dev/sda4.

4. Mở rộng Logical Volume và thay đổi kích thước hệ thống tập tin

Tiếp theo, chúng ta sẽ mở rộng Logical Volume và thay đổi kích thước của hệ thống tập tin.

lvextend -l+100%FREE /dev/ubuntu-vg/ubuntu-lv
resize2fs /dev/ubuntu-vg/ubuntu-lv
 • lvextend -l+100%FREE /dev/ubuntu-vg/ubuntu-lv: Mở rộng Logical Volume ubuntu-lv để sử dụng toàn bộ không gian trống trong Volume Group ubuntu-vg.
 • resize2fs /dev/ubuntu-vg/ubuntu-lv: Thay đổi kích thước của hệ thống tập tin trên Logical Volume ubuntu-lv để phù hợp với kích thước mới.

Lưu ý quan trọng

 • Chạy các lệnh này yêu cầu quyền root.
 • Hãy đảm bảo bạn có bản sao lưu trước khi thao tác với phân vùng đĩa và logical volumes.
 • Thay đổi bảng phân vùng và mở rộng volumes mà không có kiến thức đúng đắn có thể dẫn đến mất dữ liệu.
 • Sử dụng các lệnh này một cách cẩn thận, đặc biệt là trên các hệ thống sản xuất.

Bằng cách tuân thủ các bước trên, bạn có thể quản lý phân vùng đĩa và Logical Volume trên hệ thống Linux một cách hiệu quả.