Thông tin hỗ trợ và yêu cầu cài đặt cho Plesk


Hệ Điều Hành Được Hỗ Trợ

Linux

Plesk Obsidian cho Linux tương thích với các hệ điều hành sau:

 • Debian 10, 11, 12
 • Ubuntu 18.04, 20.04, 22.04, 22.04 LTS cho ARM
 • CentOS 7.x
 • Red Hat Enterprise Linux 7.x, 8.x, 9.x
 • CloudLinux 7.1 trở lên, 8.x
 • AlmaLinux 8.x, 9.x
 • Rocky Linux 8.x
 • Virtuozzo Linux 7

Ghi chú:

 • Plesk mở rộng hỗ trợ cho Ubuntu 18.04 đến tháng 9/2024.
 • Hãy cân nhắc nâng cấp hệ điều hành hoặc chuyển trang web sang máy chủ khác với các hệ điều hành được khuyến nghị.
 • Plesk tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật cho các phiên bản sản phẩm trên Ubuntu 18.04.
 • Plesk có thể cảnh báo về rủi ro của hệ điều hành lỗi thời trên Ubuntu 18.04 thông qua các kênh khác nhau.
 • Để cài đặt Plesk Obsidian trên Red Hat Enterprise Linux, hãy kích hoạt kênh “Optional”.
 • Plesk chỉ hỗ trợ các máy chủ Debian và Ubuntu sử dụng hệ thống init systemd.
 • Plesk hỗ trợ Debian 11 và Ubuntu 20.04, 22.04 nhưng có một số hạn chế.
 • Plesk hỗ trợ Red Hat Enterprise Linux 9 và AlmaLinux 9 nhưng có một số hạn chế.
 • CentOS, Red Hat Enterprise Linux và CloudLinux được hỗ trợ ở phiên bản nhỏ (.x) mới nhất.
 • Bạn có thể chuyển đổi máy chủ Plesk từ CentOS 8 sang AlmaLinux 8 hoặc Rocky Linux 8.

Windows

Plesk Obsidian cho Microsoft Windows tương thích với các hệ điều hành sau (bao gồm cả cài đặt Server Core):

 • Windows Server 2016 (Standard, Datacenter và Essentials)
 • Windows Server 2019 (Standard, Datacenter và Essentials)
 • Windows Server 2022 (Standard, Datacenter và Essentials)

Ghi chú:

 • Cấu hình địa chỉ IP tĩnh trước khi cài đặt Plesk cho Windows.
 • Plesk cho Windows chỉ có thể được cài đặt trên các phân vùng NTFS.
 • Nếu bạn dự định sử dụng hỗ trợ Microsoft SQL Server trong Plesk cho Windows, SQL Server phải được cài đặt và cấu hình để sử dụng chế độ bảo mật chuẩn hoặc hỗn hợp.

Yêu Cầu Cài Đặt

 • Hỗ trợ CloudLinux: Trên máy chủ CloudLinux với bảo vệ chống theo dõi liên kết, hãy tắt tùy chọn ‘fs.protected_symlinks_create’.
 • Hỗ trợ Active Directory Domain Controllers: Plesk không hỗ trợ cấu hình này.
 • Hỗ trợ AppArmor: Plesk Obsidian hỗ trợ AppArmor trên tất cả các phiên bản Ubuntu được hỗ trợ. Đối với Debian, hãy tắt AppArmor trước khi cài đặt.
 • Hỗ trợ NFS Shares

Trình Duyệt Được Hỗ Trợ

 • Desktop: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Opera, Microsoft Edge® (phiên bản mới nhất)
 • Smartphone và Tablet: Chrome Mobile, Apple Safari trên iOS (phiên bản mới nhất)

Hỗ Trợ Ảo Hóa

 • VMware, XEN, Virtuozzo 7, OpenVZ, KVM, Hyper-V, LXC (Docker)

Phiên Bản Hỗ Trợ Nâng Cấp

Plesk Obsidian hỗ trợ nâng cấp từ các phiên bản trước:

 • Plesk Onyx 17.8, 17.5, 17.0 cho Linux/Windows (chỉ x64)

Nền Tảng Hosting Hỗ Trợ Di Chuyển

 • Plesk cho Linux và Windows: 8.6, 9.5, 10.4, 11.0, 11.5, 12.0, 12.5 và Plesk Onyx.
 • cPanel 64 và sau đó
 • Confixx 3.3, Helm 3.2, Plesk Expand 2.3.2, Parallels Pro Control Panel cho Linux 10.3.6

Khách Hàng Email Hỗ Trợ Tự Động Cấu Hình

 • Microsoft Outlook (trừ Outlook 2019 và O365), Mozilla Thunderbird, Gmail, Apple Mail

Các Thành Phần Được Hỗ Trợ

Linux

 • Máy chủ web: Apache 2.4
 • Máy chủ DNS: BIND 9.8 trở lên
 • Thống kê web: Webalizer 2.x
 • Kịch bản web: mod_perl 2.0.8, PHP 5.2–8.2
 • Máy chủ và công cụ cơ sở dữ liệu: MySQL 5.7 trở lên, PostgreSQL 8.4–12, MariaDB (xem “Chính sách Hỗ Trợ MariaDB của Plesk”)
 • Công cụ chống spam: SpamAssassin 3.0–3.4

Windows

 • Máy chủ web: Microsoft Internet Information Services (IIS) 7.5, 8.0, 8.5, 10.0
 • Máy chủ mail: MailEnable Standard/Professional/Enterprise/Premium 6.91–10.46, SmarterMail 100, 16.3, IceWarp Mail Server 12.0.3.1
 • Công cụ webmail: MailEnable Web Client, SmarterMail Web Client, IceWarp (Merak) Mail Server Web Client
 • Công cụ lọc spam: SmarterMail Spamfilter, IceWarp (Merak) Mail Server Anti-Spam
 • Công cụ chống virus: SmarterMail Anti-Virus, IceWarp (Merak) Mail Server Anti-Virus
 • Máy chủ DNS: Microsoft DNS Server
 • Thống kê web: SmarterStats 11.1
 • Kịch bản web: ASP, ASP.NET 2.0-4.x, ASP.NET Core 5.0.15, 6.0.24, 7.0.13, Python 2.7.17
 • Máy chủ cơ sở dữ liệu: Microsoft SQL Server 2005–2022, MySQL community edition 5.7, PostgreSQL 9.2 trở lên (chỉ hỗ trợ máy chủ cơ sở dữ liệu từ xa)

Chính Sách Hỗ Trợ MariaDB của Plesk

 • Plesk hỗ trợ mỗi phiên bản MariaDB như một máy chủ cơ sở dữ liệu địa phương trong 5 năm sau khi phát hành.
 • Plesk hỗ trợ mỗi phiên bản ổn định của MariaDB như một máy chủ cơ sở dữ liệu từ xa, hỗ trợ trong vòng một tháng sau khi phát hành.