Xử Lý Lỗi 404 Sitemap trên aaPanel Sử Dụng Nginx


Giới Thiệu

Sitemap, hay còn gọi là sơ đồ trang web, là một tập tin chứa thông tin về toàn bộ URL của trang web, hỗ trợ công cụ tìm kiếm thu thập thông tin và lập chỉ mục nội dung. Trong bài viết này, chúng ta sẽ hướng dẫn cách xử lý lỗi 404 Sitemap trên aaPanel khi sử dụng Nginx và cụ thể là khi sử dụng các plugin phổ biến như Rank Math và Yoast SEO.

Các Plugin Tạo Sitemap Phổ Biến

Hiện nay, có 2 plugin phổ biến hỗ trợ tạo Sitemap là Rank Math và Yoast SEO. Khi tạo Sitemap cho trang web, đường dẫn mặc định của sitemap thường là https://domain.com/sitemap_index.html.

Xử Lý Lỗi 404 Sitemap trên aaPanel sử dụng Nginx

Cách 1: Xử Lý từ Giao Diện aaPanel

 1. Truy cập giao diện aaPanel.
 2. Chọn mục “Website” (1) và sau đó chọn “Conf” (2) tương ứng với trang web cần cấu hình.
 3. Chọn “URL rewrite” (3).
 4. Sao chép nội dung cấu hình tương ứng với plugin đang sử dụng và dán vào (4).
 5. Nhấn “Save” (5).

Dưới đây là ví dụ cấu hình cho Yoast SEO:

nginxCopy code

#Yoast SEO Sitemaps
location ~ ([^/]*)sitemap(.*).x(m|s)l$ {
 ## this rewrites sitemap.xml to /sitemap_index.xml
 rewrite ^/sitemap.xml$ /sitemap_index.xml permanent;
 ## this makes the XML sitemaps work
 rewrite ^/([a-z]+)?-?sitemap.xsl$ /index.php?yoast-sitemap-xsl=$1 last;
 rewrite ^/sitemap_index.xml$ /index.php?sitemap=1 last;
 rewrite ^/([^/]+?)-sitemap([0-9]+)?.xml$ /index.php?sitemap=$1&sitemap_n=$2 last;
 ## The following lines are optional for the premium extensions
 ## News SEO
 rewrite ^/news-sitemap.xml$ /index.php?sitemap=wpseo_news last;
 ## Local SEO
 rewrite ^/locations.kml$ /index.php?sitemap=wpseo_local_kml last;
 rewrite ^/geo-sitemap.xml$ /index.php?sitemap=wpseo_local last;
 ## Video SEO
 rewrite ^/video-sitemap.xsl$ /index.php?yoast-sitemap-xsl=video last;
}

Và đối với Rank Math:

# START Nginx Rewrites for Rank Math Sitemaps
 rewrite ^/sitemap_index.xml$ /index.php?sitemap=1 last;
 rewrite ^/([^/]+?)-sitemap([0-9]+)?.xml$ /index.php?sitemap=$1&sitemap_n=$2 last;
 # END Nginx Rewrites for Rank Math Sitemaps

Cách 2: Thêm Cấu Hình Thông Qua SSH

Nếu không muốn sử dụng giao diện aaPanel, bạn có thể thêm cấu hình trực tiếp qua SSH:

vi /www/server/panel/vhost/rewrite/sitewp.tk.conf;
### Nhớ thay sitewp.tk bằng tên website của bạn

Sau đó, thêm cấu hình tương ứng. Sau khi thêm, lưu lại và kiểm tra lại Sitemap.

Hy vọng rằng thông qua hướng dẫn này, bạn có thể giải quyết thành công vấn đề lỗi 404 Sitemap trên aaPanel khi sử dụng Nginx.